REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

FAMILY UNDERWEAR

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresami internetowy http://familyunderwear.pl/ oraz http://rodzinnabielizna.pl/ prowadzony jest przez firmę:


  FAMILY UNDERWEAR DOROTA SPYCHALSKA
  ul. Dąbrowskiego 5/2
  62-300 Września
  NIP.
  789-168-81-99
  REGON:
  380777671
  Nr. konta:
  ING: 51 1050 1852 1000 0092 5816 8187
  tel. kom. :
  609 353 244
  e-mail: sklepfamilyunderwear@gmail.com

 2. Definicje:

 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

 • Sprzedawca – Family Underwear Dorota Spychalska

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

 • Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

 • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

 • Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

 • Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

 • Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – bielizna damska, męska i dziecięca, pończosznictwo i skarpety

 • Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT,

Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

Kontakt Klienta ze Sprzedawcą możliwy jest w dowolnej formie z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na stronie Sklepu, między innymi poprzez: adres mailowy sklepfamilyunderwear@gmail.com, Tel. kom. 609 353 244 pisemnie na adres: ul. Dąbrowskiego 5/2, 62-300 Września.

Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną oraz faxem.

 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

  • złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,

  • złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej - email na adres e-sklepfamilyunderwear@gmail.com

 • złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem 609 353 244 ,

 1. Zamówienia, o których mowa w pkt 3a niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 2. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi:24h.

 3. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin lub o propozycji wymiany produktu bądź zwrotu wpłaconych za niego pieniędzy.

 4. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

 4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

  • płatność za pobraniem

  • płatność przelewem na konto Sprzedającego

  • płatność gotówką (przy odbiorze towaru)

  • płatność internetowa za pomocą systemu płatności PayU

  • Karta kredytowa/płatnicza za pomocą systemu płatności PayU

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

 6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§4. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

  • dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską Pocztex Kurier 48,

  • dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,

  • odbiór osobisty,

  • na terenie Wrześni i okolic darmowa dostawa bezpośrednia

 2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. REKLAMACJA

 1. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

 2. Kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się z Sprzedawcą celem ustalenia formy odesłania reklamowanego Produktu. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki nie są zwracane.

 3. Nieznaczne różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 4. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 30 dni od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest FAMILY UNDERWEAR DOROTA SPYCHALSKA , ul. Dąbrowskiego 5/2, 62-300 Września; NIP. 789-168-81-99 ; REGON: 380777671

 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronach familyunderwear.pl oraz rodzinnabielizna są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r., poz.1024) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

 4. Zamawiający może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem maila: sklepfamilyunderwear@gmail.com.

 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklepfamilyunderwear@gmail.com.

 7. Dane osobowe Zamawiających są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze Sklepem, w szczególności:

 8. Dane Osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze, które współpracują ze Sklepem, w szczególności spółce PayU SA z siedzibą Poznaniu przy ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, zgodnie z (Dz. U. z 2014r, poz.827)

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie,

  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

 4. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie.

 5. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

 6. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 7. W przypadku rezygnacji z zakupów konsument ponosi koszty odesłania towaru , natomiast sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrotu, oprócz ceny produktu, także kosztu jego wysłania. Jednak zwrotowi będzie podlegał koszt w najniższej kwocie, jaki w ofercie ma sprzedający.

 8. W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 4. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 23.07.2018 roku

powrót do góry